3 czerwca 2020,imieniny Leszka, Tamary, Karola

Zakres wykonywanych zadań

- obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Gminy
- przygotowywanie materiałów na sesje rady gminy i posiedzenia komisji
- prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy oraz protokołów z obrad sesji rady gminy
- prowadzenie ewidencji interpelacji i wniosków radnych
- czuwanie nad terminowym załatwianiem wniosków komisji oraz interpelacji i wniosków radnych
- koordynacja spraw związanych ze sporządzaniem wniosków o środki pomocowe dla gminy
- gromadzenie, katalogowanie i aktualizacja informacji na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych dla zainteresowanych podmiotów
- współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków i prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.
03-06-2020 8:50:40 - Wpis utworzył użytkownik