23 stycznia 2021,imieniny Ildefonsa, Rajmunda

Ważna informacja dotycząca przebudowy DW 948

W związku z otrzymanym przez mieszkańców Gminy Czernichów zawiadomieniem o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej dot. przebudowy DW 948 na odcinku od DK 52 do DW 946 wyjaśniamy, że zawiadomienie służy poinformowaniu zainteresowanych właścicieli posesji znajdujących się na wykazie nieruchomości przejętych pod drogę, o fakcie wydania w/w decyzji oraz o prawie właścicieli do wglądu w jej treść i prawa do odwołania się od niej. W odpowiedzi na zawiadomienie należy postępować zgodnie z opisem poniżej.

KROK 1: Odnaleźć swoją działkę na wykazie działek wymienionych w zawiadomieniu.
KROK 2: Skontaktować się z Wydziałem Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pok. 524 tel. (032) 207 75 24 w godz. 9.00 - 14.00 w celu uzyskania informacji nt. możliwości zapoznania się z treścią indywidualnej decyzji dotyczącej swojej działki – dowiemy się z niej o zakresie zajęcia gruntu oraz wysokości odszkodowania (można wykonywać fotokopie).
KROK 3: Po zapoznaniu się z treścią decyzji:

OPCJA I: Jeśli nie ma zastrzeżeń co do treści wydanej decyzji (tzn. decyzja nie narusza prawa własności i właściciel jest zdecydowany zaakceptować przekazanie nieruchomości za odszkodowaniem wskazanym w decyzji) można:
- wysłać pisemne oświadczenie o wydaniu nieruchomości w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia (przy uwzględnieniu treści pouczenia dot. COVID-19) na adres: Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice oraz jednocześnie powiadomić Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice w celu skorzystania z prawa otrzymania dodatkowych 5% wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę (nie jest to obowiązkowe).
Niepodjęcie żadnych czynności sprawi, że decyzja pozostaje w mocy i odszkodowanie zostanie wypłacone zgodnie z treścią decyzji.
OPCJA II: Jeśli są zastrzeżenia co do treści wydanej decyzji (np. decyzja narusza prawo własności, właściciel nie zgadza się na przekazanie nieruchomości za odszkodowaniem wskazanym w decyzji) można:
odwołać się od decyzji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (przy uwzględnieniu treści pouczenia dot. COVID-19) – po ewentualnej konsultacji z radcą prawnym.

UWAGA! Jeśli nie odpowiemy na zawiadomienie i nie zapoznamy się z treścią wydanej decyzji, działki ujęte w decyzji zostaną przejęte pod drogę po bezskutecznym upływie terminu na złożenie odwołania. Wówczas decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Ewentualne odszkodowanie za przejęty teren zostanie wypłacone w wysokości określonej w decyzji.

ZE WZGLĘDU NA KRÓTKI OKRES CZASU NA PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI LUB ZŁOŻENIE ODWOŁANIA ZALECA SIĘ NIEZWŁOCZNE PODJĘCIE DZIAŁAŃ OPISANYCH POWYŻEJ.

UWAGA!!
W celu sprawniejszego wyszukania swoich działek poniżej podajemy link do edytowalnej wersji Obwieszczenia Wojewody Śląskiego, zawierającego wykaz wszystkich działek objętych decyzją o zezwoleniu na realizację przebudowy DW 948 (dokument z 6 marca 2020).

http://bip.katowice.uw.gov.pl/main/szukaj/wszedzie/IFXIII.7820.11.2019.html
20-05-2020 10:18:31 - Wpis utworzył użytkownik admin