23 sierpnia 2019,imieniny Apolinarego, Filipa

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Obowiązki mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wynikają z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. po. 250 ze zm.). A mianowicie każdy mieszkaniec ma obowiązek przyłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej chyba, że nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

W przypadku, gdy dana miejscowość nie jest jeszcze skanalizowana lub gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, obowiązkiem każdego mieszkańca jest gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem gmin jest prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców gminy Czernichów, z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Ankieta dotyczy również źródeł ogrzewania budynków (zgodnie z Programem ochrony powietrza dla województwa śląskiego przyjętego Uchwałą nr V/47/5/2017 z dnia 18.12.2017r.), a następnie jak najszybsze dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Czernichowie przy ul. Żywieckiej 2 osobiście, pocztą tradycyjna lub na elektronicznie na adresy: gmina@czernichow.com.pl. Ustawa wymaga od właścicieli, aby zgromadzone nieczystości ciekłe były systematycznie odbierane przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru nieczystości ciekłych.

Link do ankiety: http://czernichow.com.pl/fotki/1731/pliki/Ankieta%20POP%20i%20KANALIZACJA.doc

Odbiór nieczystości ciekłych oraz osadów ściekowych należy udokumentować!
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania, że korzystają z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków przez okazanie umowy korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego odpowiednie zezwolenie oraz dowodów płacenia za takie usługi. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernichów powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia się. Częstotliwość wywozu nieczystości powinna być zatem dostosowana do pojemności zbiornika i ilości wody zużywanej w gospodarstwie domowym. Pamiętajmy zatem, aby regularnie opróżniać szambo i wymagać rachunku za każde jego opróżnienie z nieczystości ciekłych.

Załączniki do pobrania

08-02-2019 10:28:50 - Wpis utworzył użytkownik admin