28 marca 2020,imieniny Anieli, Sykstusa, Jana

Komunikaty

Dodano: 20-02-2017
Dodano: 06-02-2017
Dodano: 06-02-2017

Zarząd Województwa Śląskiego skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały antysmogowej

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do 6 lutego 2017 roku, w formie pisemnej na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice bądź ustnie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl.

Treść dokumentu, wraz z uzasadnieniem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Dodano: 19-01-2017

ZAŁÓŻ FIRMĘ PRZEZ TELEFON

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.
Dodano: 19-01-2017
Dodano: 17-01-2017
Dodano: 23-01-2017

Wycinka drzew bez zezwolenia..

Od 1 stycznia 2017 roku, w związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249), prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Jest jednak warunek. Usunięcie drzew czy krzewów nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, aby wyciąć drzewo na swojej posesji, należało wystąpić do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zezwolenie na takie działanie. Obecnie obowiązek ten dotyczy wyłącznie przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą na swojej posesji.
Dodano: 09-01-2017

Apel do mieszkańców..

Szanowni mieszkańcy, zwracam się z apelem i prośbą o nie palenie odpadów komunalnych w domowych piecach. Palenie śmieci jest karalne. Zgodnie z art. 155 oraz art. 191 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U. z 2016 poz. 1987), oraz kodeksem wykroczeń, zakazane jest palenie odpadów w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu. Nie stosowanie się do tego obowiązku grozi wysoką grzywną nawet do 5 tysięcy złotych. Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia wytwarzane w czasie palenia śmieci powodują astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe. Spalając śmieci, zatruwamy nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. W konsekwencji spożywamy zatrute mleko, jajka, warzywa i owoce. Paląc śmieci w piecu, niszczymy przewody kominowe poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru domu, a nawet zatrucia czadem..
Dodano: 03-01-2017

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONE PRZEZ POWIAT ŻYWIECKI

Od początku 2016 r. Starostwo Powiatowe w Żywcu uruchomiło na terenie Powiatu Żywieckiego 6 punktów, gdzie będzie można otrzymać nieodpłatną pomoc prawną. W wyznaczonych lokalizacjach przez 5 dni w tygodniu dyżury będą pełnić prawnicy, którzy udzielać będą osobom uprawnionym porad prawnych. W załączeniu informacja o zasadach udzielania pomocy prawnej, osobach uprawnionych oraz lokalizacjach i godzinach świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dodano: 12-01-2016

Zmiana w godzinach pracy urzędu..

Wójt Gminy Czernichów informuje, że w dniu 30 grudnia 2016 roku Urząd Gminy będzie czynny do godziny 14. W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600813162.
Dodano: 19-12-2016

Urząd Statystyczny w Katowicach realizuje na terenie województwa śląskiego reprezentacyjne badania ankietowe

ANKIETER URZĘDU STATYSTYCZNEGO MOŻE ZAPUKAĆ DO DRZWI.
Uprzejmie informujemy, że Urząd Statystyczny w Katowicach realizuje na terenie województwa śląskiego reprezentacyjne badania ankietowe. Każdy ankieter – pracownik US Katowice przedstawia się i posiada legitymację służbową oraz imienne upoważnienie. Można sprawdzić tożsamość ankietera kontaktując się z Urzędem Statystycznym w Katowicach telefon 32-77-91-291 lub kom. 695 255 244 lub email: D.Gwozdz@stat.gov.pl Linki do informacji o badaniach ankietowych http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/, http://katowice.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic/gdy-skontaktuje-sie-z-nami-ankieter/ Prosimy o przychylność i współpracę z ankieterami.
Dodano: 19-02-2016

Informacja w sprawie sporządzenia opracowania uzupełniającego projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Czernichów

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w związku ze zmianą w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.), którą wprowadziła ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777) nastąpi niezbędne sporządzenie opracowania uzupełniającego projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Czernichów. Ponieważ ustawa o rewitalizacji weszła w życie 18 listopada 2015r., a do tego dnia procedura sporządzenia i uchwalenia studium nie została zakończona, obowiązuje uzupełnienie projektu studium zgodnie z wymogami ustawy. Przewidywany termin wykonania opracowania uzupełniającego do końca b.r.
Z poważaniem,
Wójt Gminy Czernichów

Dodano: 03-08-2016

Informacja na temat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernichów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. Woj. Śl. poz. 1777), która między innymi nowelizuje przepisy innych ustaw, w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzone nowelizacją zmiany, będą miały istotny wpływ na kształt gminnych aktów planistycznych, a w szczególności na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Niestety ustawodawca nie wprowadził przepisów przejściowych dla wszczętych i nie zakończonych do dnia wejścia w życie ustawy procedur, co oznacza, że wszystkie uchwały podjęte po dniu wejścia w życie ustawy muszą spełniać wymogi wynikające ze znowelizowanej regulacji.
Dodano: 15-12-2015

Informacja w sprawie podjęcia dalszych działań w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Czernichów

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji podanej w grudniu ubiegłego roku na temat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów, uprzejmie informuję, że w odpowiedzi na zgłaszane m.in. przez naszą Gminę uwagi (w trakcie spotkania z dnia 30 listopada 2015 r. z przedstawicielami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie aspektów prawnych ustawy o rewitalizacji) w dniu 15 stycznia 2016 r. Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów przyjął stanowisko w sprawie potrzeby pilnego rozszerzenia w ustawie o rewitalizacji przepisów przejściowych. W załączeniu treść stanowiska.

Z poważaniem,
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 21-01-2016

XX sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 27 grudnia 2016 o godzinie10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XX sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek obrad dostępny na stronie BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 19-12-2016

Ogłoszenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Czernichów informuje, że zostały zatwierdzone projekty podziału nieruchomości położonych w Czernichowie, oznaczonych jako działki nr 3469/20, 3469/28,3469/29, 3469/71, 3469/72,3469/75, 3469/76,3469/77, 3469/78, 3469/79, 3375, o nieuregulowanym stanie prawnym.
Dodano: 01-12-2016

XIX sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 14 grudnia 2016 o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 02-12-2016

XVIII sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 9 grudnia 2016 o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 02-12-2016
Dodano: 01-12-2016

UWAGA!! Ostrzeżenie meteorologiczne o marznących opadach

UWAGA!! Informujemy, że IMiGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących na obszarze województwa śląskiego w dniach 07-08.12.2016. Dotyczy godzin nocnych między 23.00 - 7.00. Więcej na stronie http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/raporty.html
Dodano: 07-12-2016
Dodano: 02-12-2016
Dodano: 02-12-2016
Dodano: 30-11-2016

Czyste powietrze

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu

Dodano: 29-11-2016

SCALANIE GRUNTÓW - ZAGROŻENIA! (PETYCJA)

W związku z naborem wniosków w ramach tzw. Programu "Rozwoju" Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020) na kontrowersyjny proceder: „SCALANIE GRUNTÓW”, zwany również podstępnie i przewrotnie: „ODNOWĄ WSI, NOWYMI PERSPEKTYWAMI DLA ROZWOJU WSI, KOMASACJĄ, KONSOLIDACJĄ GRUNTÓW, WYMIANĄ GRUNTÓW oraz tzw. „Wsparciem na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”,

składamy petycję o:

umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL ( http://komasowani.pl/ ) prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW.
Kilka banerów w zależności od układu Państwa Strony do wyboru w załączeniu.
Link:
http://www.komasowani.pl/

Petycja ma charakter niekomercyjny, non profit i jest pro publico bono.
Dodano: 25-11-2016
Dodano: 28-10-2016

Informacja o pracy Urzędu Gminy Czernichów w dniu 31 października 2016 r.

Wójt Gminy Czernichów informuje, że w dniu 31.10.2016 roku /poniedziałek/ Urząd Gminy będzie czynny do godziny 14.00. W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600813162.
Dodano: 31-10-2016

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Czernichów informuje właścicieli nieruchomości, że w miesiącach wrzesień i październik zostanie zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon.

- 29 września Międzybrodzie Bialskie (zgłoszenia do dnia 28 września)
- 30 września Międzybrodzie Żywieckie (zgłoszenia do dnia 28 września)
- 1 października Czernichów i Tresna (zgłoszenia do dnia 30 września)
Dodano: 16-09-2016

XVII sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 28 października 2016 o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Czernichów - program posiedzenia do pobrania na BIP.
Dodano: 24-10-2016

Uwaga! Ruszają konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernichów

Zarówno mieszkańcy Gminy Czernichów i okolic, jak też przybywający do nas turyści odczuwają przykre skutki zanieczyszczenia powietrza, do którego emitowana jest m.in. duża ilość CO2. Przywrócenie czystości powietrza to jedno z najważniejszych ekologicznych wyzwań stojących przed regionem w najbliższych latach. Wytężone wysiłki na rzecz ograniczenia niskiej emisji, w połączeniu z aktywnymi działaniami w zakresie innych form ochrony środowiska, jak również zintegrowane zarządzanie gospodarką energetyczną oraz zaopatrzeniem w nośniki energii – to nowatorskie działania, których celem jest przywrócenie Żywiecczyźnie wizerunku regionu atrakcyjnego przyrodniczo, przyjaznego pod względem zdrowotnym dla mieszkańców i turystów. Mając na uwadze wspólną troskę o nasze otoczenie i przyrodę - uprzejmie prosimy o ocenę projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernichów oraz przedstawienie propozycji ewentualnych zmian wraz z argumentacją na formularzu.

PGN dla Gminy Czernichów oraz formularz dostępny jest na BIP - http://www.czernichow.finn.pl/bipkod/13260036. Wszystkie Państwa uwagi zostaną przeanalizowane, a odniesienie się do nich zostanie zawarte w informacji podsumowującej przebieg konsultacji, która zostanie zamieszczona na stronach internetowych przy konsultowanym dokumencie.
Dodano: 12-10-2016

Atrakcyjne działki gminne na sprzedażWszystkie ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości dostępne w BIP – http://www.czernichow.finn.pl/bipkod/10680034.
Dodano: 23-09-2016
Dodano: 06-10-2016

Gminny Zespół Oświatowy poszukuje osoby na stanowisko opiekuna dzieci

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie poszukuje osoby na stanowisko opiekuna dzieci w czasie przewozu autobusem szkolnym. Przewozy odbywają się w godzinach od 6:30 do 9:00 oraz od 12:45 do 16:00 od poniedziałku do piątku. Szczegóły w sekretariacie Gminnego Zespołu Oświatowego w Czernichowie pod nr tel. 338661865.
Dodano: 11-10-2016
Dodano: 14-10-2016

Organizacje pozarządowe - pożytek publiczny

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. projektu Programu Współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok dostępne na BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 10-10-2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj ogłosiło nabór wniosków

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na przedsięwzięcia: Zakładanie działalności gospodarczej, Rozwój działalności gospodarczej i Atrakcyjna przestrzeń publiczna wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023 (LSR). Wnioski można składać od 14 października do 3 listopada 2016 w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj. Więcej informacji na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl

Dodano: 06-10-2016

XVI sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 12 października 2016 o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek obrad dostępny na BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 10-10-2016

Służba Celna ostrzega!!

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe. Dotychczasowe ujawnienia Służby Celnej oraz innych służb, potwierdzają, że nielegalny alkohol sprzedawany jest głównie w butelkach plastikowych (zwyczajowo wykorzystywanych, jako opakowania jednostkowe oleju spożywczego), ale i w butelkach szklanych po wódkach różnych marek polskich i zagranicznych. Opakowania zwykle nie posiadają zabezpieczeń w postaci banderol akcyzowych. O zauważeniu prób sprzedaży takich wyrobów należy niezwłocznie poinformować najbliższy urząd celny, komisariat policji lub posterunek Straży Granicznej.

telefon interwencyjny Służby Celnej: 800-060-000;
e-mail: powiadom-clo@mofnet.gov.pl;
telefon Izby Celnej w Katowicach: 502-726-860
Dodano: 05-10-2016

W Łękawicy stacjonuje zespół wyjazdowy ratownictwa medycznego

Od 1 października 2016 w budynku Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w Łękawicy stacjonuje zespół wyjazdowy ratownictwa medycznego z karetką. Zespół obsługuje gminy Czernichów, Gilowice, Łękawica, Ślemień.
Dodano: 04-10-2016

Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

W terminie od 9 września 2016 r. do 10 października 2016 r. odbędą się konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. Szczegóły dostępne na BIP - kliknij tutaj
Dodano: 09-09-2016
Dodano: 05-10-2016
Dodano: 04-10-2016

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - Czernichów i Tresna

Urząd Gminy Czernichów informuje, że 1 października dla sołectw Czernichów i Tresna zostanie zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września.
Dodano: 21-09-2016
Dodano: 07-09-2016
Dodano: 07-09-2016

XV sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 14 września 2016 roku o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XV sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 12-09-2016
Dodano: 30-08-2016

Spotkania informacyjne na temat dofinansowania w ramach LSR LGD Żywiecki Raj

Masz pomysł na własną działalność gospodarczą? Nie wiesz skąd wziąć środki na rozwój firmy? Chcesz zmienić coś w swojej miejscowości? Dofinansowania unijne na:

  • założenie działalności gospodarczej w kwocie 70 000 zł,
  • rozwinięcie działalności gospodarczej w kwocie do 300 000 zł,
  • przedsięwzięcia, które przewidują budowę, przebudowę, remont ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Spotkanie informacyjne w Międzybrodziu Żywieckim w Centrum Kultury odbędzie się w dniu 5 września 2016 roku o godzinie 17:00. Więcej informacji na stronie www.zywieckiraj.pl
Dodano: 04-08-2016
Dodano: 31-08-2016