Gmina  

www.czernichow.com.pl
  Biznes  
szukaj  
 
 
Aktualności
imprezy, komunikaty
Gmina
samorząd, mieszkańcy
Wypoczynek
kultura, sport, turystyka
Biznes
firmy, inwestycje
 
  Pogoda Mapy Multimedia Portal Kontakt
 
  22 kwietnia 2018, imieniny Leona, Kai, Heliodora schowaj animację  
 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
 
Biznes
 
  Pozyskane fundusze z UE
 
 
 
    E - Administracja
    biuletyn
informacji
publicznej
    E-Urząd
    fundusze
europejskie
    fundusze
krajowe
    platforma
e-usług
publicznych
    Dziennik Ustaw
Monitor Polski
    Centralna Ewidencja
i Informacja
o Działalności
Gospodarczej
    E-Mapa
    Cmentarze
Wyszukiwarka
 
    Aktualnie
    Kamera
    Hotspot
 
    Kontakt
Urząd Gminy Czernichów
z siedzibą w Tresnej
34-311 Czernichów
ul. Żywiecka 2
woj. Śląskie
tel.: +48 33 866 13 25
fax: +48 33 866 12 87
gmina@czernichow.com.pl
www.czernichow.com.pl
Godziny otwarcia urzędu:
Poniedziałek - Piątek
 
7.30 - 15.30
 
Nr Rach. Bankowego
Bank Spółdzielczy Porąbka
68 8124 0009 2001 0000
0172 0003
 
 
Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim
PROW na lata 2014-2020 / poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na placu będzie wydzielona specjalna strefa edukacyjna - Klasa pod chmurką - stanowiąca około 20% powierzchni objętej projektem. Obiekt pozwoli nie tylko na aktywne spędzanie czasu przez najmłodszych mieszkańców ale także będzie pełnił funkcję edukacyjną - umożliwi prowadzenie zająć lekcyjnych na świeżym powietrzu. Nauczyciele lub opiekunowie będą opracowywać tematy zajęć, a niezbędne informacje drukowane będą na planszach odpornych na warunki atmosferyczne i umieszczane na przygotowanych tablicach. W ten sposób zajęcia zyskają atrakcyjną formę, a z opracowanych informacji skorzystają wszyscy użytkownicy placu zabaw. Z czasem jak będą opracowywane kolejne plansze powstanie swoista "biblioteka" informacji, a ich rotacja spowoduje, że plac stanie się bardziej atrakcyjny bo każdy będzie chciał sprawdzić czy na tablicach znajdują się jakieś nowe, ciekawe informacje. Pierwszy zestaw plansz realizowany w ramach projektu będzie dotyczył ochrony środowiska, a zwłaszcza segregacji odpadów i ochrony powietrza. Zarówno klasa pod chmurką jak i część zainstalowanych zabawek będzie dostępna dla dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Kwota całkowita: 77 444,67 zł
Dofinansowanie: 49 278,00 zł tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Dodano : 13-10-2017 9:36:46
Dowiedz się więcej
Zapytaj
 
RPO WSL na lata 2007-2013 Działanie 7.1.2.
Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Górskiej w Gminie Czernichów prowadzącej na Górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim wraz z jej odwodnieniem, budową chodników i barier energochłonnych oraz rozbudową oświetlenia ulicznego i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej. Projekt służy zwiększeniu dostępności komunikacji Gminy Czernichów dzięki poprawie funkcjonalności drogi gminnej prowadzącej do centrum turystyczno-rekreacyjnego na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim i dostosowaniu istniejącego ciągu komunikacyjnego do potrzeb użytkowników szlaków komunikacyjnych.
Dodano : 02-09-2015 14:14:06
Dowiedz się więcej
Zapytaj
 
RPO WSL na lata 2007-2013 w ramach priorytetu 9. Zdrowie i rekreacja Działanie 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa
Przedmiotem projektu o wartości 1 274 500.30 zł jest remont ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego otwartego obiektu sportowego w Gminie Czernichów, położonego w sołectwie Międzybrodzie Bialskie przy ul. Strażackiej oraz zakup niezbędnego wyposażenia, umożliwiającego realizację różnych form sportu i rekreacji. Projekt przyczyni się do poprawy warunków aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy Czernichów, a pośrednio do poprawy stanu ich zdrowia.

Inwestycja zrealizowana zostanie na przełomie II kw. 2013 - II kw. 2014 a jej rezultatem będzie wzrost liczby użytkowników otwartych obiektów sportowych, w tym osób niepełnosprawnych oraz wzrost liczby imprez sportowo-rekreacyjnych na tym terenie.
Dodano : 07-11-2013 10:33:49
Dowiedz się więcej
Zapytaj
Promocja projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym
Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w dniu 23.08.2013 r. przez Lidera Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Miasto Bielsko-Biała. Całkowita wartość projektu wynosi 1.744.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR oraz budżetu państwa: 1.569.600,00 zł. Realizacja projektu przewidziana jest w okresie 23.08.2013 r. – 31.12.2014 r.

Celem głównym projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru.
Dodano : 25-09-2013 9:11:07
Dowiedz się więcej
Zapytaj
 
Przedmiotem projektu jest doprowadzenie do ożywienia gospodarczego oraz wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanej przestrzeni publicznej Gminy Czernichów, obejmującej infrastrukturę obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim - w drodze rewitalizacji i jej zagospodarowania na cele: gospodarcze, kulturalne, społeczne, turystyczne i edukacyjne, w szczególności na potrzeby działalności Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim oraz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Czernichów, jak również podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zainteresowanych wynajmem sal widowiskowych i konferencyjnych.
Projekt realizowany jest przez Gminę Czernichów z siedzibą w Tresnej.
Dodano : 01-01-1970 1:00:00
Dowiedz się więcej
Zapytaj
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kosarzyska w Międzybrodziu Żywieckim
PROW na lata 2007-2013 / Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Dodano : 01-01-1970 1:00:00
Dowiedz się więcej
Zapytaj
eUrząd dla mieszkańców Gminy Czernichów
RPO WSL na lata 2007-2013 / Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych
Przedmiotem projektu jest wdrożenie w Gminie Czernichów systemu informatycznego w zakresie e-Government (front-office)i budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie lokalnym (back-office), dzięki czemu stworzone zostaną warunki do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz zwiększy się zakres i dostępność elektronicznych usług publicznych w tej gminie. Wdrożony system eUrząd, będzie instrumentem wspomagającym realizację zadań i usług należących do zakresu obowiązków administracji publicznej w Gminie Czernichów. Zgodnie z koncepcją projektu, eUrząd to moduł programowy obejmujący ogół działań i środków związanych z elektroniczną komunikacją pomiędzy urzędem i obywatelem oraz wewnątrz urzędu, na co składa się szereg zagadnień o charakterze organizacyjnym i informatycznym.
Dodano : 01-01-1970 1:00:00
Dowiedz się więcej
Zapytaj
 
RPO WSL na lata 2007-2013
Działanie 3.4. Promocja turystyki
Przedmiotem projektu jest opracowanie Programu rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów, jako markowego produktu turystycznego o charakterze lokalnym, zorganizowanie imprezy turystycznej pt. Żeglowanie na góralską nutę przyczyniającej się do wzrostu liczby turystów i do promocji turystycznej regionu oraz produkcja filmu o potencjale turystycznym Gminy Czernichów.
Dodano : 01-01-1970 1:00:00
Dowiedz się więcej
Zapytaj
 
RPO WSL na lata 2007-2013
Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty
Fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 umożliwiły Gminie Czernichów budowę kolejnego nowoczesnego obiektu – tym razem jest to hala sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernichowie. Łączny koszt inwestycji wyniósł blisko 4 mln złotych, z czego ponad 3 mln złotych stanowiła dotacja ze środków Unii Europejskiej, a 600 tysięcy złotych - wkład własny Gminy Czernichów.
Dodano : 01-01-1970 1:00:00
Dowiedz się więcej
Zapytaj
 
RPO WSL na lata 2007-2013
Działanie 4.1. Infrastruktura kultury
Przedmiotem projektu była przebudowa budynku użyteczności publicznej w Międzybrodziu Bialskim i wyposażenie go na potrzeby działalności Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu. Kluczowym produktem projektu jest zmodernizowany obiekt infrastruktury kulturalnej tj. Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim o powierzchni użytkowej wynoszącej 439,10 m2. Obiekt użyteczności publicznej, w którym utworzone jest Centrum Kultury nie stanowił przed przebudową infrastruktury kulturalnej, natomiast po realizacji inwestycji jest przystosowany do pełnienia tej funkcji, jak również w określonym zakresie jest on przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne (partner budynku).
Dodano : 01-01-1970 1:00:00
Dowiedz się więcej
Zapytaj
 
RPO WSL na lata 2007-2013
Działanie 3.4. Promocja turystyki
Projekt obejmuje zintegrowany pakiet działań, realizowanych zgodnie z wnioskami i rekomendacjami płynącymi z opracowanego w 2009 roku Programu rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów na lata 2009-2013, skierowanych do wybranych grup docelowych, które będą służyć poprawie rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej, a szczególnie oferty turystycznej Gminy Czernichów, jak również będą prowadzić do wzrostu konkurencyjności turystycznej regionu i dalszego rozwoju rynku turystycznego w Gminie Czernichów.
Dodano : 01-01-1970 1:00:00
Dowiedz się więcej
Zapytaj
 
RPO WSL na lata 2007-2013
Działanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
Projekt obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej w Gminie Czernichów - ul. Energetyków w Międzybrodziu Żywieckim i Międzybrodziu Bialskim, stanowiącej jednolity ciąg drogowy. Projekt obejmuje przebudowę ulicy wraz z chodnikami i wjazdami, przekładki, odwodnienie, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, konieczne roboty branżowe, organizację ruchu. Wskaźnik długości przebudowanych dróg gminnych wyniesie 1,34 km, wskaźnik długości wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej 1,35 km, wskaźnik długości wybudowanych chodników - 1,26 km, zaś wskaźnik długości przebudowanych utwardzonych poboczy - 1,1 km.
Dodano : 01-01-1970 1:00:00
Dowiedz się więcej
Zapytaj
 
 
kampanie  
noclegi  
atrakcje  
gastronomia  
foto galerie  
zabytki  
baza firm  
 
Miejscowości Partnerskie
  Bicester
(Anglia)
   
  Neunkirchen
-Seelscheid
(Niemcy)
   
  Opponitz
(Austria)
   
 
Csór
 
 
Nasi Sąsiedzi
     
  Kozy   Łękawica  
     
  Łodygowice   Porąbka  
     
  Wilkowice   Żywiec  
 
Współpracujemy
     
  PSP w Żywcu   WKU Bielsko-Biała  
     
  Starostwo Powiatowe w Żywcu   Województwo śląskie  
     
  Komenda Powiatowa Policji w Żywcu    
 
 
 
 
    Gmina Czernichów   Aktualności Czernichów Wypoczynek Biznes  
  www.czernichow.com.pl   Informacje o polityce cookies Pogoda Mapy Multimedia Portal Kontakt  
 
  Na zlecenie STRADA Consulting Projekt, grafika, wykonanie - Marek Landowski   SEO, CMS, wykonanie - Michał Glajc